Rejestracja

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU iKUCHNIA
A. DEFINICJE
1. Określenia użyte w poniższym regulaminie mają następujące znaczenie:
a) Operator Systemu iKuchnia – Amadeusz Krebs, prowadzący jednoosobową działalność gospodarcza pod firmą iKuchnia Amadeusz Krebs, ul. Uminskiego 18/10, 03-984 Warszawa, NIP: 5222971706
b) Dostawca Posiłków – oznacza Kuchnia z Klasą sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 35 A, 01-784 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499501, NIP 1070029044, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości.
c) Elektroniczna Karta Klienta (EKK) – karta służąca do identyfikacji danego Klienta (albo końcowego odbiorcy posiłków), złożonych przez niego zamówień i stanu rozliczeń z Dostawcą Posiłków i Operatorem Systemu iKuchnia.
d) Klient - osoba dokonująca zamówienia posiłków za pośrednictwem Systemu iKuchnia dla siebie lub końcowego odbiorcy posiłków, którą może być osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które spełniają wymagania określone Regulaminem.
e) Płatności Drogą Elektroniczną – system realizacji płatności za pośrednictwem sieci Internet, kartą płatnicza albo przelewem w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Klientowi dokonywanie zapłaty za nabywane posiłki.
f) Regulamin – poniższy regulamin.
g) System iKuchnia - elektroniczny system służący Klientom do zamawiania posiłków przez Klientów i dostarczania/wydawania posiłków przez Dostawcę Posiłków dostępny pod adresem ikuchnia.com.pl.
B. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ZAPEWNIENIA.
1. Regulamin określa warunki i zasady zamawiania posiłków za pośrednictwem Systemu iKuchnia, realizacji zamówień przez Dostawcę Posiłków oraz zasad płatności przez Klientów zamawiane za posiłki.
2. Dostawca Posiłków oświadcza i zapewnia Klienta, że:
a) dostarczane posiłki są przygotowywane i przewożone zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz zasadami staranności wymaganymi przy prowadzeniu tego typu działalności;
b) posiłki są przygotowywane zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami żywienia;
c) posiada wszystkie zezwolenia i badania niezbędne do przygotowywania, wydawania posiłków w szczególności zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej do właściwej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (SANEPID);
d) ponosi wobec Klienta całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za posiłki przygotowywane oraz dostarczane w ramach Systemu iKuchnia, a wszelkie ewentualne roszczenia Klientów związane ze spożywaniem posiłków powinny być kierowane bezpośrednio do Dostawcy Posiłków, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
C. REJESTRACJA W SYSTEMIE iKUCHNIA
1. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem i Dostawcą Posiłków za pośrednictwem Operatora Systemu iKuchnia niezbędne jest:
a) dokonanie przez Klienta rejestracji w Systemie iKuchnia polegającej na wypełnieniu Formularza Rejestracji obejmującego m.in.
- podanie adresu e-mail Klienta;
- ustanowienia przez Klienta indywidualnego hasła oraz
- podanie niezbędnych danych obejmujących: imię i nazwisko Klienta, e-mail Klienta, numer telefonu Klienta oraz ewentualnie imię i nazwisko odbiorcy końcowego posiłków oraz klasę odbiorcy końcowego posiłków.
W przypadku Klientów proszących o wystawienie faktury niezbędne dane będą obejmować: imię, nazwisko, adres (ulica, numer nieruchomości i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz poprawny nr NIP i/lub nr PESEL.
b) zaakceptowanie Regulaminu i dokonanie weryfikacji procedury rejestracji w Systemie iKuchnia poprzez odebranie wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta podczas procedery rejestracji, a następnie postąpienie zgodnie z instrukcjami podanymi w wiadomości.
2. Poza informacjami wymienionymi w ust. 1 powyżej, Klient zobowiązany jest poinformować Operatora Systemu i Dostawcę Posiłków o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na skład posiłków przygotowywanych dla końcowego odbiorcy. W szczególności dotyczy to:
a) chorób istniejących lub przebytych,
b) alergii pokarmowych,
c) cukrzycy,
d) nadciśnienia tętniczego,
e) nietolerancji laktozy,
f) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych lub witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie.
3. W trakcie rejestracji w Systemie iKuchnia Klient otrzymuje unikalny login oraz nadaje hasło. Klient zobowiązany jest nie udostępniać tych danych osobom trzecim.
4. Poprawne zakończenie procedury rejestracji w Systemie iKuchnia daje Klientowi możliwość korzystania z Systemu iKuchnia. Dostęp do Systemu iKuchnia następuje poprzez podanie loginu oraz hasła na stronie pod adresem ikuchnia.pl.
5. Dostawca Posiłków lub Operator Systemu iKuchnia mogą odstąpić od realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, jeżeli dane podane przez niego podczas procedury rejestracji okażą się błędne albo nieprawdziwe. W takim przypadku Klientowi zostanie zwrócona cena za niezrealizowane zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie
6. Poprzez wypełnienie formularza w trakcie procedury rejestracji w Systemie iKuchnia i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Klient wyraża bezwarunkową zgodę na korzystanie z usług Dostawcy Posiłków i Operatora Systemu iKuchnia, a także zobowiązuje się do zapłaty cen za posiłki zgodnie z propozycją dań aktualną w danym miesiącu. Do zawarcia umowy pomiędzy stronami dochodzi w chwilą potwierdzenia przez Klienta poprawności adresu e-mail, o którym mowa w części C. ust. 1 lit. c) Regulaminu.
D. KORZYSTANIE Z SYSTEMU iKUCHNIA
1. Klient, który dokonał prawidłowej rejestracji w Systemie iKuchnia może (po zalogowaniu się na stronie ikuchnia.pl) zarządzać zamawianymi przez siebie posiłkami oraz profilem Klienta.
2. W przypadku, w którym System iKuchnia będzie oferował taką możliwość Klient będzie mógł otrzymać Elektroniczną Kartę Klienta (EKK). Po jej otrzymaniu i aktywacji Klient (albo końcowy odbiorca posiłków) zobowiązany będzie ją okazać i zeskanować przed otrzymaniem posiłku i tym samym potwierdzić uprawnienie do otrzymania posiłku.
3. O wszelkich przypadkach zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia EKK Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora Systemu iKuchnia. Nowa karta EKK zostanie dostarczona Klientowi niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia. Opłata związana z wydaniem nowej EKK wynosi 50 zł i zostanie doliczona do ceny za najbliższe zamówienie.
4. Propozycje dań obowiązujące w danym miesiącu są widoczne dla Klienta w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się do Sytemu iKuchnia.
5. Nowa propozycja dań (na następny miesiąc kalendarzowy) jest przedstawiana przez Dostawcę Posiłków Klientowi do 25. dnia każdego miesiąca. O przedstawieniu nowej pozycji dań i konieczności wyboru posiłków Klient zostanie każdorazowo poinformowany drogą elektroniczną.
6. Dostawca Posiłków korzysta ze świeżych produktów. Ze względu na to mogą wystąpić przejściowe trudności z zaopatrzeniem we właściwe produkty. W takim przypadku Dostawca Posiłków jest uprawniony do dokonania odstępstw w propozycjach dań, przy jednoczesnym zagwarantowaniu porównywalnej jakości posiłków oraz zbliżonych wartości odżywczych posiłków. W sytuacji wystąpienia zmian w zamówionych posiłkach Dostawca Posiłków informuje Klienta niezwłocznie, nie później niż do godz. 10:00 w dniu dostawy posiłków.
E. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. CENA.
1. Klient zamawia posiłki w dwóch cyklach określonych przez Dostawcę Posiłków jako cykl:
a) miesięczny albo
b) codzienny.
2. Klient wybierając dany posiłek i akceptując zamówienie przyciskiem "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" zamówienie staje się wiążące i rodzi po jego stronie obowiązek zapłaty ceny za zamówiony posiłek zgodnie z cennikiem propozycji dań opublikowanym pod adresem ikuchnia.pl obowiązującym w dniu złożenia danego zamówienia.
3. Dostawca Posiłków może zmienić jednostkowe ceny za posiłki począwszy od rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego obejmującego miesiąc kalendarzowy, informując o tym Klienta w formie pisemnej (także za pomocą e-mail). W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na zmianę warunków cenowych umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego miesiąca obowiązywania cen w dotychczasowej wysokości.
4. Za złożone zamówienie Klient zobowiązany jest niezwłocznie zapłacić cenę w formie przedpłaty, za pomocą:
a) przelewu;
b) płatności online w Systemie Przelewy24 (płatność natychmiastowa).
na rachunek bankowy Operatora Systemu iKuchnia, który dostępny jest dla Klienta po zalogowaniu się do Serwisu iKuchnia w zakładce Kontakt.
5. Opłaty dokonywane za pośrednictwem Systemu Przelewy24 odbywają się na zasadach i zgodnie z regulaminem tego systemu.
6. Od dnia zapłaty Klient jest uprawniony do otrzymania posiłku. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Operatora Systemu iKuchnia. Operator Systemu bezzwłocznie dokonuje przelewu ceny uiszczonej przez Klienta na rachunek bankowy Dostawcy Posiłków.
7. Klient ma możliwość rezygnacji z posiłku poprzez zalogowanie się do Systemu iKuchnia i stosownej opcji w zakładce „Zamów posiłek” na stronie ikuchnia.com.pl. Klient ma możliwość rezygnacji z posiłku najpóźniej do godz. 7:00 dnia dostawy danego posiłku.
8. Zamówienia, które Klient złożył w Systemie iKuchnia, oraz za które dokonał płatności, będą realizowane aż do dnia rozwiązania umowy przez Klienta albo Operatora Systemu iKuchnia lub Dostawcę Posiłków.
F. TERMINY PŁATNOŚCI CENY
1. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę za zamówione posiłki w wysokości oraz w terminach wskazanych w części E Regulaminu.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny wynoszącej powyżej 7 dni, Dostawca Posiłków lub Operator Systemu iKuchnia są uprawnieni, według własnego uznania, do:
a) wezwania Klienta do zapłaty zaległej ceny za posiłki i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu;
b) wstrzymania produkcji i dostawy posiłków do momentu uregulowania zaległości;
c) rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku wystąpienia nadpłaty ceny za zamówione posiłki związanej z przelaniem zbyt dużej kwoty przez Klienta albo rezygnacją przez Klienta z już zamówionych i opłaconych posiłków na podstawie postanowień Części E pkt 7 Regulaminu, Dostawca Posiłków, zgodnie z pisemną dyspozycją Klienta, zaliczy uiszczoną i niewykorzystaną cenę za zamówione posiłki na poczet przyszłych zamówień Klienta albo dokona zwrotu nadpłaty wraz z końcem danego miesiąca rozliczeniowego.
G. ROZWIĄZANIE UMOWY.
1. Klient ma możliwość rozwiązania umowy poprzez użycie przycisku "Rozwiąż umowę" umieszczonego w zakładce „Ustawienia„ na stronie iKuchnia.com.pl.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem wszystkich opłaconych dostaw posiłków Dostawca Posiłków zwróci Klientowi cenę zapłaconą za niewykorzystane posiłki (bez zwrotu opłat obciążających Klienta w związku z realizacją płatności).
3. Za zwrot uiszczonej ceny w sytuacji, o której mowa w ust. poprzedzającym, odpowiedzialny jest wyłącznie Dostawca Posiłków.
H. REKLAMACJE
1. W przypadku zastrzeżeń do jakości świadczonej usługi w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Systemu iKuchnia Klientowi służy prawo zgłoszenia reklamacji. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora Systemu iKuchnia o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu iKuchnia. Nieprawidłowości powinny być zgłaszane pisemnie na adres Operatora Systemu iKuchnia Uminskiego 18/10, 03-984 Warszawa, bądź drogą e-mail: ikuchnia@ikuchnia.com.pl.
2. Operator Systemu iKuchnia podejmuje wszelkie dostępne działania w celu zapewnienia poprawności działania Sytemu iKuchnia i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Klienta nieprawidłowości.
3. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Klientowi w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu iKuchnia. Reklamacja złożona po upływie wskazanego terminu może zostać pozostawiona bez rozpoznania, o czym Operator Systemu kuchnia niezwłocznie powiadomi Klienta. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Systemu iKuchnia.
4. Reklamacja powinna zostać rozpoznana przez Operatora Systemu iKuchnia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Operatora Systemu iKuchnia. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Operator Systemu iKuchnia niezwłocznie poinformuje Klienta.
I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
1. Operator Systemu iKuchnia i Dostawca Posiłków nie ponoszą odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne występujące w oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym lub jakimkolwiek innym urządzeniu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Systemu iKuchnia.
2. Operator Systemu iKuchnia i Dostawca Posiłków nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność Systemu iKuchnia z powodu siły wyższej, a także z powodu działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność. Operator Systemu iKuchnia oraz Dostawca Posiłków nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, którym Klient udostępnił dane umożliwiające logowanie się do Systemu iKuchnia.
3. Dostawca Posiłków ponosi wobec Klientów całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za posiłki przygotowywane i dostarczane w ramach Systemu iKuchnia. Wszelkie ewentualne roszczenia Klientów w tym zakresie powinny być kierowane bezpośrednio do Dostawcy Posiłków.
4. Dostawca Posiłków nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie albo nieprawidłowe przekazanie informacji, o których mowa w części C ust. 2 Regulaminu.
5. Operator Systemu iKuchnia i Dostawca Posiłków zastrzegają możliwość czasowego zawieszenia działalności Systemu iKuchnia, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.
J. DANE OSOBOWE.
1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji dostaw posiłków oraz w celach handlowych (informowanie o ofercie i promocjach).
2. Administratorem danych osobowych jest Operator Sytemu iKuchnia.
3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
K. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu umożliwienia prawidłowego korzystania przez Klienta z Systemu iKuchnia oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać minimalne wymagania techniczne w postaci:
a) posiadania połączenia z siecią Internet zapewniającego niezakłóconą transmisję danych,
b) posiadania przeglądarki internetowej, tj. oprogramowania komputerowego do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłącznie akceptacji plików cookies i skryptów java może zakłócić lub uniemożliwić prawidłowe działanie Systemu iKuchnia,
c) aktywnego konta e-mail.
2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Systemu iKuchnia (w szczególności realizacja płatności), z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z ryzykiem w postaci możliwości ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w transmisję danych pomiędzy Klientem, a Systemem iKuchnia. Za konsekwencje ingerencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Operator Systemu iKuchnia i Dostawca Posiłków nie ponoszą odpowiedzialności.
L. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, wiążące dla Klienta są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.  1. Kuchnia z klasą sp. z o.o. z siedzibą w 01-784 Warszawa, ul. Zygmunta Krasińskiego 35A, NIP 1070029044, REGON 147040362 i Amadeusz Krebs, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Amadeusz Krebs iKuchnia” z siedzibą w 00-021 Warszawa, ul. Umińskiego 18/10, 03-984 Warszawa, NIP 5222971706, REGON 362272844 (zwani dalej także „Współadministratorami”) oświadczają, iż są Współadministratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Państwa i Państwa dziecka.
  2. Niniejszy obowiązek informacyjny przekazany zostaje Państwu w związku z realizacją usług cateringowych świadczonych na podstawie wyrażonej przez Państwa - w imieniu Państwa dziecka - zgody (zwanej dalej także „Zgodą”) o świadczenie usług cateringowych, zawartej z Współadministratorami.
  3. W odniesieniu do Państwa i Państwa dziecka, w dalszej części niniejszego obowiązku informacyjnego użyta zostanie także nazwa „Klient”. Współadministratorzy oświadczają, że wyznaczyli inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Inspektorem jest p. Ewelina Wojtkiewicz, email: ewelina.wojtkiewicz.catering@gmail.com, tel. 798599455 i p. Amadeusz Krebs, email: ikuchnia@ikuchnia.com.pl, tel. 733301522
  4. Dane osobowe Klienta, o którym mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Współadministratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją usługi cateringowej, w kategorii dane osobowe - imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, PESEL i dane szczególnej kategorii (dawniej dane wrażliwe) – dane medyczne (zdrowotne).
  5. Dane osobowe Klienta, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z przepisów prawa.
  6. Dane osobowe Klienta o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  7. Dane osobowe Klienta, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym usługi cateringowe zostały wykonywane na podstawie Zgody, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W takim przypadku Współadministratorzy poinformują Klienta o przedłużeniu okresu przetwarzania danych osobowych.
  8. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Z praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym klient może skorzystać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wskazanym w pkt. 4 lub poprzez wysłanie korespondencji papierowej na wybrany przez siebie adres wskazany w pkt. 1.
  9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust.1, jest wymagane do wyrażenia Zgody i właściwego świadczenia usług cateringowych. Współadministratorzy informują, że skorzystanie z prawa do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkować zakończeniem świadczenia usług cateringowych, jeśli z tytułu skorzystania z ww. praw właściwe wykonywanie usług cateringowych będzie niemożliwe lub Zgoda stanie się nieważna.
  10. Klientowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do dnia 24 maja 2018 r. - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Alergeny